Tuomas Tuimala | 31.8.2018

Yhden pakopisteen perspektiivi

Mikä on perspektiivi? Lyhyesti sanottuna: perspektiivi on näkökulma. Perspektiivin avulla piirustukseen luodaan vaikutelma siitä, että kuvassa esitettyä näkymää tai esinettä katsotaan tietystä näkökulmasta.

Kuvassa kuin kuvassa on aina kaksi ulottuvuutta, korkeus ja leveys. Perspektiivi luo kuvaan kolmannen ulottuvuuden, syvyyden vaikutelman. Perspektiivin ymmärtäminen on olennainen taito realististen piirrustusten luomisessa. Perspektiivin avulla teokseen luodaan tilan, syvyyden ja etäisyyden tuntua.

Perspektiivin käsitettä voidaan havainnollistaa junaraiteilla. Tiedämme, että raiteet ovat yhtä etäällä toisistaan riippumatta siitä, millä etäisyydellä ne ovat meistä katsojina. Kauemmaksi katsottaessa raiteet näyttävät kuitenkin lähenevän toisiaan, ja lopulta ne yhdistyvät ja katoavat kaukaisuuteen kokonaan.

Erilaisia perspektiivejä

Taiteilijalla on käytössään erilaisia perspektiivejä. Eri perspektiivit voidaan jakaa kahteen kategoriaan: lineaariseen perspektiiviin ja ilmaperspektiiviin. Lineaarinen perspektiivi perustuu geometrian sääntöihin ja sen avulla kuvataan vaikutelmaa, jonka mukaan objektit näyttävät kutistuvan pakopisteitä kohti. Ilmaperspektiivi on puolestaan syvyysvaikutelma, joka syntyy ilmamassan vaikutuksesta. Tutustumme seuraavaksi kolmeen lineaariseen perspektiivityyppiin, jotka ovat yhden, kahden ja kolmen pakopisteet perspektiivit. Käsittelemme lyhyesti myös ilmaperspektiiviä. Mutta aivan aluksi meidän on tärkeä ymmärtää joitakin perspektiivipiirtämisen peruskäsitteitä.

Horisonttiviiva

Horisonttiviivalla tarkoitetaan näkökentän poikki kulkevaa vaakasuoraa viivaa.

Horisonttiviiva on aina silmien tasolla ja usein erottaa maan ja taivaan toisistaan. Horisonttiviiva voi olla piirustuksessa näkyvä tai näkymätön riippuen siitä, onko horisontin edessä jotakin. Oheisessa merimaisemassa horisonttiviiva on näkyvillä, mutta jos kyseessä olisi metsämaisema, horisonttia ei näkyisi. Piirrustuksen luonnosteluvaiheessa on hyödyllistä piirtää himmeä horisonttiviiva joka tapauksessa paikoilleen, jotta perspektiivi tulisi piirretyksi oikein.

Pakopiste

Pakopiste tai katoamispiste on piste, jossa katsojasta poispäin menevät viivat yhtyvät.

Kuvittele, että seisot keskellä suoraa tietä ja katsot suoraan eteenpäin. Tie näyttää leveämmältä lähellä ja kapeammalta kaukana. Voit nähdä, miten tien reunat lähenevät toisiaan edessäsi, kunnes ne lopulta yhtyvät yhteen pisteeseen kaukaisuudessa. Tuo piste, johon tie näyttää häviävän, on pakopiste.

Vinottain kulkevat viivat

Vinottain kulkevat viivat ovat viivoja, jotka kulkevat kohti pakopistettä. Esimerkiksi yhden pakopisteen perspektiivissä katsojasta poispäin kulkevat viivat, jotka kohtaavat yhdessä pakopisteessä, ovat vinottain kulkevia viivoja. Äskeisessä kuvassa tien reunat, sulkuviivat ja rivissä kasvavat pientareen kasvit muodostavat kuvaan tällaisia viivoja.

Yhden pakopisteen perspektiivi

Seuraava kuva on piirretty yhden pakopisteen perspektiivissä. Periaate tällaisessa esityksessä on se, että kohdetta katsotaan suoraan edestäpäin niin, että kohteen pystysuorat ja vaakasuorat viivat ovat samassa linjassa ja että kohteen etusivu osoittaa suoraan katsojaan päin.

Katsojasta poispäin kulkevat viivat kohtaavat yhdessä pisteessä, ja esineet kutistuvat tätä yhtä pistettä kohti. Tämän oppitunnin kuvat raiteesta ja maantiestä ovat yhden pakopisteen kuvia.

Mihin pakopiste tulisi sijoittaa kuvassa? Jos horisonttiviiva on kuvan reunojen sisällä, pakopiste löytyy sieltä. Arkitodellisuudessa asioiden pakopiste löytyy horisontista.

Piirustusterveisin,

Tuomas

Video yhden pakopisteen perspektiivistä